Adatkezelési tájékoztató

 
 1. VARGA ANTAL ÜGYVÉDI IRODA

Készült  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 13. cikk és 14. cikkelőírása alapján

A jelen tájékoztatást a Dr. Varga Antal Ügyvédi Iroda mint adatkezelő (továbbiakban: Ügyvédi Iroda) bocsátotta ki a célból, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) megfelelően az érintettek rendelkezésére bocsátja az adatkezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat.

I.

Az Ügyvédi Iroda mint Adatkezelő a GDPR 13. Cikk és 14. Cikk alapján köteles az érintettek számára tájékoztatást nyújtani az adatkezelőről, annak képviselőjéről, és az elérhetőségekről;

 

Adatkezelő

 

Adatkezelő Dr. Varga Antal Ügyvédi Iroda
Képviseletében eljár dr. Varga Antal irodavezető ügyvéd
Szervezet típusa ügyvédi iroda
Székhely 1054 Budapest, Bank utca 7. félemelet 2. ajtó
Adószám 18029064-2-41
Működési terület Magyarország
Postai elérhetőség 1370 Budapest, Pf. 355
Elektronikus elérhetőség vargaantal@t-online.hu
Honlap elérhetősége https://www.drvargaantal.hu
Telefon +36 1 354-03-04
Számlát vezető pénzintézet neve OTP Bank
Számlaszám 11713012-20001199

 

Az Ügyvédi Iroda mint Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatvédelmi tisztviselőt jogszabályi kötelezés hiányában nem alkalmaz.

 

II.

Az Ügyvédi Iroda mint Adatkezelő a GDPR 13. Cikk és 14. Cikk alapján köteles az érintettek számára tájékoztatást nyújtani az adatkezelés céljáról.

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az adatkezelés minden esetben célhoz kötött.  Minden egyes adatkezelés az Ügyvédi Iroda mint adatkezelő feladatához kötődik, mely feladat ellátása során az adatkezelőnek jogalapja van az adatkezelésre. Az adatkezelés célját az adatkezelő által ellátott feladat(ok) határozzák meg.

Az Ügyvédi Iroda adatkezelésének célja az alábbi jogszabályokban foglaltak maradéktalan érvényesülése:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.);
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.);
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.);
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.),
 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (Ttv.);
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Lvt.);
 • a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat;
 • a közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat;
 • a kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat;
 • a Magyar Ügyvédi Kamara és a területi Ügyvédi Kamara szabályzatai és határozatai.

 

III.

Az Ügyvédi Iroda mint Adatkezelő a GDPR 13. Cikk és 14. Cikk alapján köteles az érintettek számára tájékoztatást nyújtani az adatkezelés jogalapjáról.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. Cikk (1) bekezdés tartalmazza a jogalapokat, a GDPR mindösszesen hat jogalapot határoz meg az adatkezeléssel összefüggésben.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez („az érintett hozzájárulása”);
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges („szerződéskötés”);
 3. c) az adatkezelés az Ügyvédi Irodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges („jogi kötelezettség teljesítése”);
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges („létfontosságú érdek”);
 5. e) az adatkezelés az Ügyvédi Iroda vagy egy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek („jogos érdek, érdekmérlegelés”).

 

A különböző célú adatkezeléseknél az Ügyvédi Iroda az általa végzett adatkezeléseket az alábbi jogalapok valamelyikére alapítja:

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés[1]: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés: az adatkezelés az Ügyvédi Irodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont],

Közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés: az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont],

 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Ügyvédi Irodának képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következők szerint adhatja meg:

 1. papíralapon, írásban, a személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában;
 2. elektronikus úton (pl: e-mail, belső levelezési rendszer stb.) valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet útján is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását a személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

IV.

Az Ügyvédi Iroda mint Adatkezelő a GDPR 13. Cikk és 14. Cikk alapján köteles az érintettek számára tájékoztatást nyújtani a személyes adatok tárolásának időtartamáról.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő a jelen tájékoztatóban felsorolt jogszabályokban előírt időpontig tárolja a személyes adatokat, azt követően gondoskodik a személyes adatok törléséről.

 

V.

Az Ügyvédi Iroda mint Adatkezelő a GDPR 13. Cikk és 14. Cikk alapján köteles az érintettek számára tájékoztatást nyújtani az érintetti jogokról.

 

Az érintett jogai:

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”),
 • adatkezelés korlátozásához való jog,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást,
 • adatkezelés korlátozásához való jog,
 • tájékoztatáshoz való jog az adatvédelmi incidensről,
 • visszavonáshoz való jog,
 • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog),
 • a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
 • az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Ügyvédi Irodától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos további rendelkezéseket a GDPR 15. cikk (2)-(4) bekezdései tartalmazzák.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Ügyvédi Irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Ügyvédi Iroda nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt utóbb törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Iroda korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyvédi Iroda ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Ügyvédi Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Ügyvédi Iroda jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Ügyvédi Iroda minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Ügyvédi Iroda tájékoztatja e címzettekről.

 

VI.

Az Ügyvédi Iroda mint Adatkezelő a GDPR 13. Cikk és 14. Cikk alapján köteles az érintettek számára tájékoztatást nyújtani a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

 

Panasz benyújtása:

A GDPR 77. Cikkben foglaltak alapján az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.  Jogorvoslatért bejelentéssel, panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál:

 

Felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Felügyeleti hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefonszáma: +36 (1) 391-1400

Elektronikus elérhetősége www.naih.hu

 

VII.

Az Ügyvédi Iroda mint Adatkezelő a GDPR 13. Cikk és 14. Cikk alapján köteles az érintettek számára tájékoztatást nyújtani arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

Személyes adat szolgáltatása, és annak elmaradása:

A személyes adat szolgáltatása történhet jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen. Előfeltétel, hogy az érintett a személyes adatait az ügyvédi megbízás megkötéséhez a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és körben megadja. A személyes adatszolgáltatás elmaradása az ügyvédi megbízás kizárja, illetve a már létrejött megbízás esetén az érintett részéről az adatszolgáltatás elmaradása az ügyvédi megbízás megszüntetését eredményezi.

 

VIII.

Az Ügyvédi Iroda mint Adatkezelő a GDPR 13. Cikk és 14. Cikk alapján köteles az érintettek számára tájékoztatást nyújtani automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az Ügyvédi Iroda mint adatkezelő nem végez sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

 

IX.

Az Ügyvédi Iroda mint Adatkezelő a GDPR 13. Cikk és 14. Cikk alapján köteles az érintettek számára tájékoztatást nyújtani arról, hogy ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni.

 

Személyes adatok gyűjtése céltól eltérő további adatkezelés céljából:

Az Ügyvédi Iroda mint adatkezelő az adatok gyűjtését eltérő célból nem kezeli, nem végez eltérő célból adatkezelést.

[1] az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

iroda

1054 Bp., Bank u. 7. félemelet 2.

 

telefon

+ 36 20 9 292 298

 

email

vargaantal@t-online.hu

 

térkép